Kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas: semināri, apmācības 

Institūts organizē un vada teorētiskas, praktiskas (individuālas nodarbības laboratorijā) un kompleksas mācības (apmācības, kas apvieno teorētisko un praktisko sadaļu) gan Institūta darbiniekiem, gan citu laboratoriju vai organizāciju vadītājiem un speciālistiem, ņemot vērā pasūtītāja vajadzības.

Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (PVIL) ir institūta lielākā struktūrvienība, kas piedāvā apmācības iespējas Elementanalīzes nodaļā, Ķīmijas nodaļā, Mikrobioloģijas nodaļā, Parazitoloģijas nodaļā, Šķidruma hromatogrāfijas nodaļā, Gāzu hromatogrāfijas nodaļā.

Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijā (DzSDL) iespējamas apmācības Patoloģijas nodaļā, Mikrobioloģijas nodaļā, Virusoloģijas nodaļā, Seroloģijas nodaļā, Molekulārās bioloģijas nodaļā. 

Piedāvājam pilnveidot zināšanas:

  • Pārtikas drošības un vides izmeklējumu laboratorijā par pārtikas produktu testēšanu (ķīmija, mikrobioloģija, pārtikas produktu sensorika, parazitoloģija);
  • Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijā (mikrobioloģija, seroloģija, virusoloģija) par dažādām tēmām;
  • Semināru par mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos"  un "Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana – HACCP principu piemērošana, paškontroles veikšana" gan institūta telpās, gan klientam piemērotā vietā;
  • Dzīvnieku liemeņu (liellopu un cūku) klasificētāju apmācības kursus.

Institūta eksperti saskaņā ar klienta vēlmēm izstrādā apmācību programmu. Pēc apmācībām tiek izsniegta apliecība (iepriekš vienojoties, ir iespēja saņemt semināra materiālus).

Apmācības tiek organizētas arī Nacionālās references laboratorijas funkciju izpildes ietvaros gan pārtikas testēšanas, gan dzīvnieku slimību diagnostikas jomās.

Semināri un individuālās apmācības notiek pēc klienta iepriekšējas pieteikšanās un programmas saskaņošanas.

Apmācības iedalās:

  • sadarbības iestāžu vai starptautiskas apmācības, kurās pēc saskaņotas programmas institūta „BIOR” augsti kvalificēti speciālisti vada apmācību Nacionālās references laboratorijas ietvaros;
  • nozares speciālistiem organizētas publiskas apmācības, par kurām tiek publicēts mājaslapā un ziņots attiecīgajai mērķauditorijai;
  • vietēja un reģionāla līmeņa apmācības, kurās tiek apmācīti institūta „BIOR” darbinieki.

Maksa par apmācībām

Apmācību maksa ir noteikta institūta “BIOR” cenrādī, vai līguma gadījumā - pēc vienošanās, saskaņā ar plānotajām izmaksām.

Kontakti

Inta Vilinska

Personāla nodaļas Personāla apmācību speciāliste
Tālrunis: +371 67620668
E-pasts: inta.vilinska@bior.lv