Nacionālā references laboratorija

Nacionālā references laboratorija ir vadošā valsts laboratorija, kas konkrētā oficiālās testēšanas jomā ir nominēta atbilstoši likumdošanas prasībām.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 „Par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem prasībām”, ir noteiktas jomas, kurās ir nominētas Eiropas Savienības references laboratorijas (Regulas Nr.882/2004 VII pielikums), savukārt ES dalībvalstīm katrā jomā ir jāizraugās Nacionālā references laboratorija (Regulas 33. pants), kuras uzdevumi ir sekojoši:

 • sadarboties ar Eiropas Savienības references laboratoriju;
 • koordinēt to laboratoriju darbības, kas veic oficiālo kontroli;
 • organizēt salīdzinošos testus oficiālo valsts laboratoriju starpā un nodrošināt atbilstīgu paveiktā darba kontroli pēc šiem salīdzinošajiem testiem;
 • nodrošināt Kopienas references laboratorijas piegādātās informācijas izplatīšanu kompetentajai iestādei un oficiālajām valsts laboratorijām;
 • sniegt zinātnisku un tehnisku palīdzību kompetentajai iestādei tās koordinēto kontroles plānu īstenošanā.

Latvijas normatīvie akti, kas reglamentē Nacionālās references laboratorijas funkcijas:

Likumi:

Ministru kabineta noteikumi un Eiropas Savienības regulas:

 • Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumi Nr.864 “Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā”;
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 543/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” laboratorijas jau kopš to dibināšanas pirmsākumiem daļēji ir pildījušas valsts vadošās laboratorijas funkcijas. Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumi Nr.834 “Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī par references laboratoriju iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām” noteica nacionālās references laboratorijas jomas, ko veic Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs (tagad Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”).

Atbilstoši pilnvarojumam Institūts ir nominēts kā Nacionālā references laboratorija sekojošās jomās:

 • Pārtika, materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barība, atliekvielas, tai skaitā pesticīdu atliekvielas, un slimību ierosinātāju antimikrobiālā rezistence – 25 jomas;
   Jomu saraksts un kontaktpersonas
 • Dzīvnieku veselība un dzīvnieku infekcijas slimību diagnostika - 18 jomas un diagnozes standartu un metožu kontrole un uzraudzība – 3 jomas.
  Jomu saraksts un kontaktpersonas

Ņemot vērā to, ka laboratoriskā diagnostika ir joma, kurā ļoti strauji notiek tehnoloģiskā attīstība, Nacionālajai references laboratorijai ir jānodrošina nekavējoša visu jaunāko prasību izpilde un ieviešana oficiālajā kontrolē. Papildus tam šādai laboratorijai jāspēj attīstīt, optimizēt un validēt laboratoriskās izmeklēšanas metodes, izveidot un uzturēt ierosinātāju celmu un paraugu banku, ierosinātāju antigēnu banku, diagnostisko reaģentu komplektu krājumu, specifisko imūnglobulīnu un serumu banku, kā arī veikt laboratoriskos izmeklējumus piešķirtajā references jomā un strīdu gadījumā apstiprināt vai noraidīt valsts pilnvarotu vai akreditētu laboratoriju iegūtos rezultātus piešķirtajā references jomā.

Nacionālā references laboratorija ir vienīgā valsts laboratorija, kas nepārtraukti 24h stundas diennaktī uztur gan tehnoloģisko, gan personāla gatavību ārkārtas situācijām un dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem. 

Tā kā oficiālā kontrole tiek veikta, ņemot vērā arī pārbaužu rezultātus, ko dzīvnieku barības un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi veic saskaņā ar HACCP programmām, ir būtiski gūt pārliecību par uzņēmumu laboratoriju kompetenci, ko var panākt, iesaistot šīs laboratorijas nacionālās references laboratorijas organizētajās apmācībās un piedaloties to organizētajās starplaboratoriju salīdzinošajās testēšanās.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem dalībvalstīm ir jānodrošina references funkciju izpilde visās norādītajās jomās, pretējā gadījumā EK līmenī tiks apšaubīta oficiālajā kontrolē iesaistīto laboratoriju kompetence un līdz ar to valstī veicamās oficiālās kontroles ticamība. References funkciju izpilde pilnā apjomā dod iespēju ievērojami uzlabot Latvijas kā ES dalībvalsts spēju un kompetenci pamatot viedokli attiecībā uz dažādu infekcijas slimību ierosinātāju un pārtikas piesārņotāju uzraudzības un kontroles mehānismu pilnveidošanu un normatīvajām vērtībām, tādējādi stiprinot nozares uzņēmumu eksportspēju.