l

Noslēdzies projekta BONUS BLUEWEBS 2. posms

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno koordinatoru Somijas Vides institūtu (Finnish Environment Institute) un 7 partneriem no Somijas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas laikā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam īstenoja 2. posmu BONUS EEIG pētniecības projektā “Blue growth boundaries in novel Baltic food webs/Zilās izaugsmes iespējas Baltijas jūras mainīgajās barības ķēdēs” (BONUS BLUEWEBS).

Projekta 2. posma (01.04.2018.-31.03.2019.) ietvaros galvenie veiktie darbi:

  • Papildinātas datu rindas par fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa, bentisko un pelaģisko zivju skaita un biomasas izmaiņām Rīgas līcī. Izveidotās datu rindas ir iekļautas vairākās projekta aktivitātēs. Turpināta bioloģisko paraugu ievākšana un analīze svešzemju sugas apaļā jūrasgrunduļa barošanās ekoloģijas raksturošanai Rīgas līcī.
  • Sadarbībā ar projekta partneriem no Somijas (Åbo Akademi University) turpināta sagatavoto datu rindu analīze, lai novērtētu strukturālās un funkcionālās izmaiņas Rīgas līča barības ķēdē. Sagatavots un iesniegts publicēšanai zinātniskās publikācijas manuskripts: “Spatio-temporal dynamics of multi-trophic communities reveal ecosystem-wide functional reorganization” (autori: Pecuchet L., Lindegren M., Kortsch S., Całkiewicz J., Jurgensone I., Margonski P., Otto S. A., Putnis I., Strāķe S., Nordström M. C.). Uzsākta datu analīze un zinātniskā manuskripta sagatavošana par barības ķēžu izmaiņām un īpašībām. Manuskriptu paredzēts iesniegt publicēšanai projekta 3. posma laikā.
  • Turpināta mencu otolītu materiāla sagatavošana stabilā oglekļa un slāpekļa izotopu analīzei. Projekta 2. posmā sagatavoti 143 otolīti no dažādām mencu garuma grupām. Katram otolītam pievienota informācija par mencas noķeršanas laiku un vietu, kā arī bioloģiskā informācija (zivs garums centimetros, masa gramos, dzimums un gonādu attīstības stadija). Sadarbībā ar projekta partneriem no Vācijas (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) sagatavotajiem otolītiem plānots veikt stabilo izotopu analīzi, lai pēc slāpekļa izotopu attiecības novērtētu mencu pozīciju barības tīklā, savukārt pēc oglekļa izotopu attiecības identificētu barības ķēdes primārās produkcijas avotus.
  • Izmantojot sagatavotās datu rindas par Rīgas līča barības ķēdes organismu daudzuma izmaiņām, turpināta barības ķēdes ECOPATH/ECOSIM modeļa izveide un kalibrācija. Barības ķēdes organismi iedalīti 25 funkcionālās grupās, ietverot galvenos organismus pēc to funkcionālās lomas līča ekosistēmā (fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa un zivju grupas). Izmantojot pieejamās datu rindas un literatūras avotus, noteikta funkcionālo grupu biomasa, barības sastāvs, barības patēriņš un produktivitāte laika periodam no 2000.–2004. gadam. Zvejas ietekmes raksturošanai ietverta informācija par piekrastes un atklātās jūras daļas zvejas segmentiem un to ietekmi uz mirstību atsevišķās zivju funkcionālajās grupās. Izveidotajam modelim veikta parametrizācija un pārbaudīta atbilstība ekoloģiskajiem kritērijiem. Modeļa kalibrācija veikta laika periodam no 2004.–2014. gadam, salīdzinot modelētās vērtības ar novērotajām, kā arī veicot modeļa papildu parametrizāciju. Kā ietekmējošie faktori modelī iekļauta zvejas intensitāte un vides parametri (temperatūra, sāļums, skābekļa koncentrācija un pirmprodukcija). Vides parametru raksturošanai izmantoti Baltijas jūras liela mēroga ilgtermiņa eitrofikācijas modeļa (BALTSEM) izejas dati par dažādiem ūdens slāņiem, ko projekta ietvaros sagatavoja partneri no Zviedrijas (Stokholmas Universitāte). BLUEWEBS projektā iesaistītie BIOR pārstāvji Ivars Putnis un Solvita Strāķe piedalījās projekta sanāksmē, kas notika Hamburgā, Vācijā 2018. gada 3.-5. decembrī un prezentēja aktuālo informāciju par Rīgas līča barības ķēdes modeļa statusu. Rīgas līča barības ķēdes modeļa izveide tiks turpināta projekta 3. posmā. Modeli pēc kalibrācijas plānots izmantot nākotnes ilgtermiņa scenāriju analīzei, modelējot iespējamo vides un zvejas faktoru, kā arī invazīvo sugu ietekmi uz Rīgas līča barības ķēdi laika periodā līdz 2100. gadam.
  • Nodrošināta nepieciešamā informācija Baltijas jūras centrālās daļas ekosistēmu pakalpojumu bioekonomiskajai analīzei. Rezultāti tika ietverti zinātniskajā atskaitē “Report on provisioning ecosystem services in CS2”.
  • BLUEWEBS projektā iesaistītie BIOR pārstāvji Ivars Putnis un Solvita Strāķe piedalījās projekta sanāksmē, kur tika diskutēts par jaunu indikatoru izstrādes iespējām. Indikatoru identificēšanai un testēšanai paredzēts izmantot projekta ietvaros sagatavotās datu rindas, kā arī Rīgas līča barības ķēdes modeļa izejas datus. Indikatoru analīzi plānots veikt projekta 3. posmā.
  • BLUEWEBS projektā iesaistītie BIOR pārstāvji piedalījās projekta sanāksmēs, kas tika organizētas Tartu (2018. gada 16.-20. aprīlis) un Hamburgā (2018. gada 3.-5. decembris). Sanāksmes laikā tikās projektā iesaistīto valstu galvenie izpildītāji un apakšprojektu vadītāji, lai klātienē iepazīstinātu ar projekta izpildes gaitu un aktivitātēm atsevišķās projekta darba paketēs.
  • Projektā iesaistītie BIOR pārstāvji 2019. gada 1. februārī piedalījās Latvijas Universitātes 77. zinātniskajā konferencē “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība” ar prezentāciju: “Rīgas līča barības ķēdes simulācija” (autori: Jānis Gruduls, Ivars Putnis un Solvita Strāķe).

 

Projekta kopējās izmaksas ir 2,8 miljoni EUR, institūta BIOR daļa ir 148 431 EUR, kur 50 % finansē Eiropas Komisija un 50 % ir Latvijas valsts budžeta dotācija.

Projekts tiks īstenots trīs posmos laikā no 01.04.2017 līdz 31.03.2020.

Projekta aktualitātēm var sekot līdzi:

https://www.facebook.com/BONUSBluewebs/

https://twitter.com/bonusbluewebs

 

Publikācija sagatavota 15.04.2019.