Zaudējumi tiek kompensēti ielaižot zivis vai atjaunojot zivju dzīvotnes vai nārsta vietas
Kategorija: Zaudējumu novērtēšana

Zaudējumu novērtēšana, kas veikta pamatojoties uz iepriekš izstrādātu ekspertīzi u.c. faktiem (ja nepieciešams, arī balstoties uz pētījuma vai monitoringa datiem)

Cena bez PVN, EUR
413,22 €
Cena ar PVN, EUR
500,00 €
Zivju audzēšanas baseinu telpas īslaicīga iznomāšana
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

1 m2 mēnesī

Cena bez PVN, EUR
3,00 €
Cena ar PVN, EUR
3,63 €
Zivju audzēšanas dīķu īslaicīga iznomāšana
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

1 ha mēnesī

Cena bez PVN, EUR
120,59 €
Cena ar PVN, EUR
145,91 €
Zivsaimnieciskā ekspertīze ūdenstilpēs (neatkarīgi no ūdenstilpes zivsaimnieciskās nozīmes) par darbiem, kuriem nav paredzama vērā ņemama ietekme uz zivju resursiem
Kategorija: Ekspertīzes

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām)

Cena bez PVN, EUR
49,59 €
Cena ar PVN, EUR
60,00 €
Zivsaimnieciskā ekspertīze zivsaimnieciski maznozīmīgās ūdenstilpēs
Kategorija: Ekspertīzes

Melioratīvi ietekmētas upes, ezeri, kuru platība < 5 ha vai vidējais dziļums ir < 1.2 m, mākslīgās ūdenstilpes, izņemot uz upēm esošās ūdenskrātuves

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām).

Cena bez PVN, EUR
70,25 €
Cena ar PVN, EUR
85,00 €
Zivsaimnieciskā ekspertīze zivsaimnieciski nozīmīgās ūdenstilpēs
Kategorija: Ekspertīzes

Jūra vai tās piekraste, prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi, anadromo ceļotājzivju migrācijas ceļi, ezeri ar platību > 250 ha

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām).

Cena bez PVN, EUR
173,55 €
Cena ar PVN, EUR
210,00 €
Zivsaimnieciskā ekspertīze zivsaimnieciski vidēji nozīmīgās ūdenstilpēs
Kategorija: Ekspertīzes

Prioritārie karpveidīgo zivju ūdeņi, melioratīvi neietekmētas upes, ezeri, kuru platība < 250 ha un vidējais dziļums pārsniedz 1.2 m

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām).

Cena bez PVN, EUR
123,97 €
Cena ar PVN, EUR
150,00 €
Zvejnieki un citas juridiskās personas, t. sk. ārzemju
Kategorija: Datu un informācijas sniegšanas pakalpojumi

Zvejas un ekonomiskā informācija (nozvejas un zvejas dienas, t. sk. pa sugām, zvejas firmām, gadiem un mēnešiem, zvejas rajoniem utt.), konsultācijas un atzinumi par zvejas jautājumiem

Cena bez PVN, EUR
152,89 €
Cena ar PVN, EUR
185,00 €