Starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu (SST) izmanto, lai pārbaudītu konkrētās laboratorijas spēju kompetenti veikt specifisko testēšanu vai kalibrēšanu un kontrolētu laboratorijas testēšanas vai kalibrēšanas rezultātu atbilstību un salīdzināmību.

Zinātniskā institūta “BIOR” references funkcijas un pienākumi SST organizēšanas jomā ir noteikti likumdošanā:

Veterinārmedicīnas likuma 11. pantā ;

MK noteikumos Nr.864  (2009) "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā";

MK noteikumos Nr.404  (2008) "Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība".

SST organizēšana un laboratoriju rezultātu novērtēšana tiek veikta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17043:2010 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības kvalifikācijas pārbaudei (ISO/IEC 17043:2010)” un LVS EN ISO 22117:2019 „Pārtikas ķēdes mikrobioloģija. Īpašas prasības un norādījumi prasmes pārbaudēm, izmantojot starplaboratoriju salīdzināšanu (ISO 22117:2019)” prasībām.

Rezultātu izvērtēšanai tiek izmantots arī ISO 13528:2015 standarts par statistikas metodēm, kas izmantojamas prasmes pārbaudēs, veicot starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu, kā arī testēšanas metožu standartos iekļautā informācija.

Institūta organizēto SST shēmu raksturojums
Institūta organizēto SST shēmu raksturojums un periodiskums pārtikas un dzīvnieku barības testēšanas jomā

Kontakti

Inese Ozollapa
Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte
Tālruņi: +371 67620903 un +371 28395944 
E-pasts: inese.ozollapa@bior.lv
Ilze Griņeviča
Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis:+371 67620903
E-pasts: ilze.grinevica@bior.lv