Institūta "BIOR" darba kvalitāte

Institūta darba kvalitātes galvenais rādītājs ir klientu apmierinātība. Lai to panāktu, tiek nodrošināta pakalpojumu veikšana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām un pamatojoties uz objektivitātes un neatkarības principu ievērošanu.

Jebkurš klientiem sniegtais pakalpojums tiek izpildīts:

  • objektīvi,
  • ticami,
  • pilnīgi,
  • savlaicīgi.

Katrs Institūta darbinieks ir personīgi atbildīgs par Institūta "BIOR" Ētikas kodeksa normu izpildi un ievēro sekojošus ētikas pamatprincipus:

  • neatkarību,
  • godprātību,
  • objektivitāti,
  • profesionālo kompetenci un pienācīgu rūpību,
  • konfidencialitāti.

Institūta politika – nodrošināt pakalpojumu sniegšanu bez jebkādas ārējas ietekmes.

Akreditācija

Visas zinātniskā institūta „BIOR” laboratorijas ir novērtētas un akreditētas atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” standartam. Institūts atbild par analīžu metožu izvēli, to pielietojumu un atbilstību ES likumdošanas prasībām. Ikdienas darbā tiek izmantotas standartizētās testēšanas metodes (ISO, EN, LVS standartmetodes, ES Regulās iekļautās metodes, NMKL u.c. ) un arī institūta laboratorijās izstrādātās metodes.

Atšķirībā no pārējām Latvijas laboratorijām institūtam, kā oficiālajā kontrolē iesaistītajai laboratorijai, ir jāizpilda virkne kritēriju, lai metode varētu tikt pielietota uzraudzības procesos:  pareizība, kvantitatīvās un kvalitatīvās noteikšanas robeža, precizitāte, atkārtojamība, reproducējamība, selektivitāte, jutība, linearitāte u.c. Tāpat visām kvantitatīvajām analīzēm ir jānovērtē mērījumu nenoteiktība. No vienas puses, šie papildus kritēriji uzliek laboratorijām papildus finansiālo, tehnoloģisko un intelektuālo slogu un pazemina laboratorijas konkurētspēju brīvajā tirgū salīdzinājumā ar laboratorijām, kam šādas prasības nav saistošas, tomēr no otras puses - tas dod ievērojumi augstāku ticamības līmeni kā konkrēto analīžu rezultātiem, tā visai valsts oficiālajai uzraudzībai kopumā. Tas rada  ietilpīgu zināšanu un tehnoloģiju metodoloģisko bāzi padziļinātiem eksperimentāliem pētījumiem un zinātniskajai jaunradei.

Pašlaik institūta laboratoriju akreditācijas sfērā ietilpst 371 testēšanas metode, kas aptver dažādus analīžu veidus, gandrīz pilnībā nodrošinot oficiālo valsts uzraudzības programmu izpildi.

Institūta Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Medicīnas mikrobioloģijas grupas augstā profesionalitāte ir novērtēta ar akreditācijas apliecību, kas apliecina mūsu kompetenci veikt izmeklēšanu mikrobioloģijas jomā atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības” standarta prasībām.

Laboratoriju akreditācija sniedz pakalpojumu saņēmējiem garantiju, ka izsniegtie testēšanas pārskati ir atzīti un tiek akceptēti ne tikai Latvijā, bet arī visās ES dalībvalstīs.

Klientu viedoklis

Klientu viedoklis par Institūta spēju apmierināt viņu vēlmes pakalpojumu sniegšanā ir galvenais faktors, kas veido Institūta kā uzticama partnera tēlu.

Institūtā ienākošo ierosinājumu un sūdzību izskatīšana un analīze ir orientēta uz to, lai uzlabotu un pilnveidotu darba kvalitāti un panāktu klientu uzticību. Priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas kārtība notiek saskaņā ar šim nolūkam speciāli izstrādātu procedūru. 

Klienti savas pateicības, ierosinājumus un sūdzības var izteikt, rakstot uz adresi irina.rozentale@bior.lv vai bior@bior.lv, kā arī zvanot pa tālruni +371 67808903.

Ienākošie priekšlikumi laboratorijās tiek reģistrēti ierosinājumu un sūdzību reģistrā un tiek izskatīti iespējami īsā laikā atkarībā no steidzamības pakāpes. Ja klients vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas ir iepriekš jāatrunā.

Akreditācijas apliecības

Testēšanas laboratoriju apliecība (latviski)
Testēšanas laboratorijas apliecība (angliski)
Medicīnas mikrobioloģijas laboratorijas apliecība
 
Kalibrēšanas laboratorijas apliecība

Akreditācijas sfēras:

Testēšanas laboratoriju (LATAK T 012) akreditācijas sfēras

Medicīnas mikrobioloģijas laboratorijas  (LATAK_M_ 505) akreditācijas sfēra

Kalibrēšanas laboratorijas (LATAK_ K_360) akreditācijas sfēra