Aicinām pieteikties zvejniekus un zvejas uzņēmumus apaļā jūrasgrunduļa zvejas iespēju izvērtēšanai

Lai izvērtētu apaļā jūrasgrunduļa zvejas iespējas rudens periodā un sniegtu zinātniski pamatotu rekomendāciju Zemkopības ministrijai, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” (turpmāk – Institūts) sadarbībā ar piekrastes zvejniekiem plāno veikt apaļā jūrasgrunduļa pētniecisko zveju rudens sezonā. Pētnieciskās zvejas veikšanai Institūts aicina pieteikties zvejniekus un zvejas uzņēmumus, kas veic zveju Rucavas, Nīcas, Medzes, Vērgales, Sakas, Jūrkalnes, Užavas, Vārves, Tārgales pagastos, kā arī Ventspils un Liepājas pilsētās.

Pētnieciskās zvejas nosacījumi:

 • Pētnieciskā zveja tiek veikta no 2018. gada 15. augusta līdz 31. oktobrim;
 • Pētnieciskā zveja tiek veikta ar grunts tīkliem (acs izmērs 60-70 mm), tīklu augstums līdz 1,5 metri (tīklus nodrošina zvejnieks vai zvejas uzņēmums);
 • Katra pagasta vai pilsētas teritorijā pētniecisko zveju veic ne vairāk kā viens zvejnieks vai zvejas uzņēmums, izmantojot 5 tīklus to kopējam garumam nepārsniedzot 500 m;
 • Pētnieciskās zvejas atļaujas saņemšanu organizē Institūts. Tīkli tiek marķēti ar Institūta marķējumu;
 • Zvejniekam, kurš veic pētniecisko zveju, par katru zvejas aktu ir jāaizpilda speciāls Institūta piešķirts žurnāls, reģistrējot informāciju par zvejas laiku un vietu (koordinātas), kā arī dziļumu. Visām noķertajām zivīm jānosaka piederība sugai, kā arī katrai sugai jānosaka kopējā masa nozvejā. Jāreģistrē arī roņu un ūdensputnu piezveja;
 • Pieprasījuma gadījumā no atsevišķu zvejas aktu lomiem jāievāc nešķiroti apaļā jūrasgrunduļa paraugi, kuros būtu vismaz 200 zivis;
 • Pieprasījuma gadījumā jānodrošina iespēja Institūta darbiniekiem piedalīties pētnieciskās zvejas novērošanā jūrā.

Pieteikšanās kārtība: 

 • Zvejniekam vai zvejas uzņēmumam līdz 2018. gada 10. augusta plkst. 13.00 Institūtam jāiesniedz parakstīts pieteikums, norādot zvejnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un tālruņa numuru vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa numuru.
 • Pieteikumu iespējams iesniegt personīgi Institūta administrācijā Lejupes ielā 3, Rīgā vai nosūtīt elektroniskā veidā uz e-pastu: bior@bior.lv ar norādi “Apaļā jūrasgrunduļa pētnieciskā zveja”.
 • Zvejniekam vai zvejas uzņēmumam, kas veic pētniecisko zveju, nedrīkst būt būtiski zvejas noteikumu pārkāpumi kopš 2017. gada 15. augusta.
 • Ja vienā pagastā vai pilsētā piesakās vairāki zvejnieki (zvejas uzņēmumi), tad priekšroka ir tam, kam 2018. gadā ir bijusi lielāka apaļā jūrasgrunduļa kopējā nozveja. Nozveja tiks konstatēta Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas (LZIKIS) datubāzē 2018. gada 10. augustā plkst. 14.00.

Ar izvēlētajiem zvejniekiem vai zvejas uzņēmumiem tiks noslēgts līgums par datu vākšanu no pētnieciskās zvejas.

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni +371 26370639 (Ivars Putnis).