28. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakulātē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētniece Ilze Rutkovska aizstāvēja promocijas darbu "Smoltifikācijas izpausmes audzētiem vienu gadu veciem taimiņiem (Salmo trutta L.)". Darbs ir veltīts lašveidīgo zivju - taimiņu smoltifikācijas procesam un to resursu ataudzēšanas problēmām. Pētījuma rezultāti ir ar teorētisku novitāti un praktiskās izmantošanas perspektīvām zivju resursu atražošanai.

Zinātniskais institūts "BIOR" zivsaimniecības jomā īsteno valsts politiku zivju krājumu papildināšanā, zinātniskajā izpētē, zinātniskā pamatojuma nodrošināšanā zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai, bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un zivju resursu mākslīgai atražošanai. Lai kompensētu daudzo antropogēno faktoru ietekmi uz zivju resursiem, Latvijas ūdenskrātuves katru gadu jāpapildina ar zivju audzētavās izaudzētiem zivju mazuļiem. Tāpēc Ilzes Rutkovskas promocijas darba tēma ir aktuāla, ar zinātnisku un tautsaimniecībā praktisku nozīmi, papildinot zivsaimniecības zinātnisko pētījumu klāstu un atspoguļojot jaunus aspektus, raksturīgus tieši Latvijas situācijai.

Promocijas darba vadītāja LLU docente, zinātniskā institūta "BIOR" vadošā pētniece, Iekšējo ūdenu un zivju resursu atražošanas nodaļas vadītāja, Dr.med.vet. Ruta Medne.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un tīmekļvietnē.

IR