Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētniece Irina Rozentāle ieguvusi ķīmijas zinātņu doktora grādu. Irinas doktora darba tēma: "Jutīgo masspektrometrisko metožu izstrāde un pielietojums policiklisko aromātisko ogļūdeņražu efektīvai noteikšanai pārtikā." Sirsnīgi sveicam kolēģi!

Promocijas darbā aprakstīti pētījumi par policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAH) piesārņojumu pārtikā, novērtēta Latvijas patērētāju ekspozīcija PAH piesārņojumam un pētītas PAH piesārņojuma mazināšanas stratēģijas. Lai veiktu kvalitatīvu par prioritāriem atzīto PAH noteikšanu sarežģīta sastāva produktos, tika izstrādātas optimizētas HPLC-Orbitrap-MS, GC-HRMS un GC-MS/MS metodes, kā arī pētītas inovatīvas paraugu sagatavošanas metodes izmantojot nanocaurulīšu sorbentus.

Promocijas darbs tika izstrādāts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā "BIOR" LU Ķīmijas fakultātes profesoru Dr.chem. Vadima Bartkeviča un Dr.chem. Artura Vīksnas zinātniskā vadībā.
 

Aizstāvēts promocijas darbs