EFSA izsludina publisko apspriešanu par nātrija atsauces vērtībām uzturā

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir izsludinājusi publisko apspriešanu par tās NDA paneļa izstrādāto zinātnisko viedokli par nātrija atsauces vērtībām uzturā "Public consultation on the scientific opinion on dietary reference values for sodium". Visi interesenti var izteikt viedokli par EFSA izstrādātā zinātniskā viedokļa saturu un ar to saistīto protokolu līdz 12. novembrim, aizpildot EFSA sagatavotās speciālās elektroniskās formas. 

Elektroniskā forma komentāriem par zinātnisko viedokli electronic template for comments on the cientific opinion on dietary reference values for sodium 

Elektroniskā forma komentāriem par zinātniskā viedokļa protokolu (pielikumu) electronic template for comments on the related protocol (Annex A)

Šādu publisko apspriešanu EFSA organizē, balsoties uz tās politiku par atvērtību un tās darba caurredzamību, kā arī, lai iegūtu ieinteresēto pušu, zinātnieku un sabiedrības viedokli par specifisko tēmu.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas norisi EFSA mājaslapā Public consultation on the scientific opinion on dietary reference values for sodium (intermediate draft) and related protocol.

Zinātniskā viedokļa uzmetums Dietary Reference Values for sodium