l

EFSA un EFSA kontaktpunktu 41. sanāksme

Šī gada novembrī Parmā norisinājās kārtējā EFSA un EFSA Fokālo punktu sanāksme, bet divas dienas pirms sanāksmes Fokālie Punkti bija aicināti uz darba sanāksmi par jaunajiem uzdevumiem, ko ievieš saistībā ar Regulas 2019/1381 ieviešanu un kurus FP būs iespēja izvēlēties pildīt nākamajā gadā.

Nākamajos pieaugs arī EFSA budžets, un ir noteikts, ka lielākā daļa budžeta ir jāatgriež dalībvalstīm caur dažādām aktivitātēm – projektu konkursiem, grantiem, apmācībām un cita veida aktivitātēm, piemēram, finansējuma palielinājums FP caur jauniem uzdevumiem FP.  Ir noteikts arī tas, ka EFSA zinātniskajā darbā vēl vairāk un aktīvāk jāiesaista Nacionālās kompetentās iestādes, uzticot tām uzdevumus saistībā ar EFSA zinātnisko viedokļu uzmetumu sagatavošanu.

FP jaunie uzdevumi ir saistīti ar EFSA ziņojamo un iesniedzamo datu kvalitātes nodrošināšanu; jaunu ekspertu un organizāciju piesaisti; ekspertu loka apzināšanu un paplašināšanu; vēl aktīvāku informācijas plūsmu par dažāda veida sadarbības iespējām.

EFSA un EFSA FP 41. sanāksmi atklāja EFSA izpilddirektors Bernhard Url ar uzrunu par izmaiņām, ko ievieš jaunā Regula 2019/1381 un ideju cik svarīga ir sadarbība, kontakti, komunikācija, resursu lietderīga izmantošana (darbu pie pētījumiem nedubultošana dažādās valstīs, bet apvienošanās kopējā darbā), uzsvēra to, cik sakārtota un stirpa ir zinātne Eiropā. Kā arī tika uzsvērts, ka mūsdienās ir svarīgs ātrums, nekavējoša reakcija uz jaunumiem un negaidītiem izaicinājumiem.

 

Sanāksmes dienaskārtība un prezentācijas pieejamas EFSA mājaslapā 41st meeting of the Focal Point Network

l