ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/006 ietvaros uzsākti būvniecības darbi pie biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūves

2017. gada 1. novembrī tika parakstīta vienošanās starp Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas uzsākšanu. Šīs ir Institūta "BIOR" pastāvēšanas laikā lielākās investīcijas zinātniskās infrastruktūras stiprināšanai. Galvenās projektā plānotās darbības skar esošās centrālās ēkas vivārija korpusa cokola stāva pārbūvi, kuras rezultātā tiks izveidotas zinātniskā personāla sagatavošanās un tehniskā atbalsta telpas, un biroja ēkas jaunbūvi, kas nodrošinās  Zivju resursu pētniecības departamenta (ZRPD) pārcelšanu no Daugavgrīvas ielas 8 uz Lejupes ielu 3. Visas pētniecības infrastruktūras un laboratoriju atrašanās vienuviet Lejupes ielā 3 veicinās sekmīgāku Institūta “BIOR” daudznozaru zinātniskās darbības integritāti jaunās un labiekārtotās darbavietās. 

Biroja ēkas jaunbūves un centrālās  laboratorijas ēkas cokola stāva pārbūves autoruzraudzību īsteno SIA „Projektēšanas birojs Ludvigs”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA "Prokrial".

2019. gada 15. aprīlī  izsludinātā iepirkuma "Biroja ēkas būvniecība un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve zinātniskajā institūtā “BIOR”" rezultātā 1. daļā  par biroja ēkas, piebūves un katlu mājas būvniecības uzvarētāju tika atzīta SIA “VELVE”. Šā gada jūlijā no Rīgas pilsētas Būvvaldes tika saņemta būvatļauja gan jaunbūvei, gan institūta esošās administratīvās ēkas piebūvei; cokola stāva iekšējo kāpņu izbūvei. Būvdarbu līguma uzsākšanas datums bija 29. jūlijs  ar termiņu 12 kalendārie mēneši, t.i., jaunbūves būvdarbi ilgs līdz 2020. gada 28. jūlijam.

Iepirkuma 2.daļā “Laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve” par uzvarētāju atzīts SIA “Arčers”. Būvdarbu līguma uzsākšanas datums bija 24. jūlijs ar termiņu 6 kalendārie mēneši, t.i., būvdarbi pie cokolstāva pārbūves ilgs līdz 2020. gada 23. janvārim.

Īstenojot ar saimniecisku darbību nesaistītā projekta plānotās darbības, tiks sasniegti vairāki Institūta "BIOR" attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam resursu koncentrēšanas plānā noteiktie mērķi. 

2018.gadā projekta ietvaros tika veikti trīs iepirkumi un piegādātas 11 pētniecības iekārtu komplekti, tādējādi īstenojot pētniecību ķīmijas un vides zinātņu jomās, kā arī sabiedrības  un vides veselības, un veterinārmedicīnas jomās. Detalizētāka informācija par projektu Nr. 1.1.1.4/17/I/006 atrodama institūta „BIOR” mājaslapā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017. gada novembra līdz 2020. gada septembrim.

T
Foto galerija