Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumu paredzamās līgumcenas noteikšanai

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts aicina Eiropas uzņēmumus, kam ir praktiska pieredze un resursi:

1. Uzprojektēt eksperimentālu, uz zinātnisku izpēti orientētu zivju audzētavu, pielietojot inovatīvus un efektīvus tehnoloģiskos risinājumus.

2. Īstenot būvniecības darbus, kur prioritāte vienmēr būs tehnoloģiskajam procesam piemērotāko risinājumu atrašana un būves projektētāja ciešā sadarbība ar tehnoloģiju projektētāju un būvdarbu veicēju.

3. Nodrošināt savlaicīgu tehnoloģisko iekārtu piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja personāla apmācību tehnoloģiju un iekārtu lietošanā.

Aicinām ieinteresētās puses iesniegt iepriekšējus piedāvājumus, kas strukturēti atbilstoši šajā specifikācijā tālāk dotajam sadalījumam. Lūdzam piedāvājumus sniegt, cik iespējams detalizēti un atbilstoši katrai no 16 sadaļām.

Ja šajā brīdi nav iespējama tik detalizēta kalkulācija, tad minimālajam piedāvājuma sadalījumam jābūt šādam:

1. Ēkas un vispārējo būvniecības darbu projektēšana.

2. Akvakultūras tehnoloģiju projektēšana.

3. Būvniecības darbi.

4. Iekārtu piegāde un tehnoloģisko sistēmu ierīkošana.

Izmantotā iepirkuma procedūra būs “Konkursa procedūra ar sarunām”. Pēc sākotnējo piedāvājumu saņemšanas Pasūtītājs pretendentus aicinās uz sarunām, lai precizētu viņu piedāvāto pieeju un tehnoloģiskos risinājumus. Pastāv iespēja, ka līgumi tiks slēgti ar vairākiem tehnoloģiju piedāvātāju uzņēmumiem.

Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 30.novembris.

Pieteikumi iesūtāmi elektroniski uz adresi: bior@bior.lv

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Jāni Baltaču (tālr. 29258675, e-pasts: janis.baltacs@bior.lv).

Detalizēta informācija