Uzaicinājums paust interesi ieņemt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekļa amatu

Tiek gaidīti kandidatūras pieteikumi uz 7 no 14 valdes locekļu amata vietām Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē, kas ir galvenā ar pārtiku saistīto risku novērtēšanas un paziņošanas institūcija Eiropas Savienībā.  Iestāde atrodas Parmā Itālijā. Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2016/C 223/08 septiņu pašlaik amatā esošo valdes locekļu pilnvaras beidzas 2020. gada 30. jūnijā. Pārējo septiņu valdes locekļu pilnvaras saskaņā ar Padomes Lēmumu 2018/C 230/02 beidzas 2022. gada 30. jūnijā.

 

Valdē ir 14 locekļi, kā arī Komisijas pārstāvis. Valdes locekļus izraugās tā, lai nodrošinātu augstākos kompetences stan­dartus, plašu attiecīgās pieredzes spektru un – saskaņā ar tiem – plašāko iespējamo ģeogrāfisko izplatību Eiropas Savie­nībā. Turklāt četriem valdes locekļiem jābūt pieredzei organizācijās, kas pārstāv patērētājus un citas ieinteresētās perso­nas pārtikas apritē. To var nodrošināt, rotējot valdes locekļus no dažādām izcelsmes valstīm un nerezervējot nevienu vietu kādas noteiktas dalībvalsts pilsoņiem.

 

Valdes atbildības lokā galvenokārt ietilpst šādi uzdevumi:

 • Iestādes darba vispārīga pārraudzība, lai iestāde strādātu atbilstoši saviem pamatuzdevumiem un veiktu uzdevumus atbilstoši pilnvarām, neatkarīgi un pārredzami,
 • izpilddirektora iecelšana, pamatojoties uz Komisijas izveidotu sarakstu un, ja nepieciešams, izpilddirektora atlaišana,
 • zinātnisko komiteju un komisiju locekļu iecelšana, kuri atbild par Iestādes zinātnisko atzinumu sniegšanu,— Iestādes ikgadējo un daudzgadējo darba programmu pieņemšana, kā arī vispārēju ziņojumu par ikgadējo veikumu apstiprināšana,
 • Iestādes budžeta pieņemšana nākamajam gadam un gada pārskatu pieņemšana par iepriekšējo gadu,
 • Iestādes iekšējās kārtības un finanšu noteikumu pieņemšana. Valdes darbs notiek atklātās sanāksmēs, individuālās sanāksmēs un sarakstoties. EFSA dokumenti, valdes korespondence un individuālais darbs notiek angļu valodā. Parasti valde tiekas četras līdz sešas reizes gadā, galvenokārt Parmā.

 

Amatam nepieciešamā kvalifikācija un atlases kritēriji

Valdes locekļu kvalifikācijai ir jāatbilst augstākajiem kompetences standartiem, ietverot plašu attiecīgās pieredzes spektru, un viņiem jāuzņemas saistības rīkoties neatkarīgi. Lai pretendētu uz šo amatu, kandidātiem jābūt ES dalībvalsts pilsoņiem un jāpierāda:

 

1) ka viņiem ir vismaz 15 gadu ilga pieredze vienā vai vairākās kompetences jomās, kas minētas tālāk, tostarp 5 gadu darba pieredze vadības līmenī:

 • neatkarīgu zinātnisku konsultāciju un zinātniska un tehniska atbalsta sniegšana attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu un politikas jomu izstrādāšanu visās sfērās, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu,
 • vadības un publiskās pārvaldes principu pārvaldīšana (tostarp cilvēkresursu, juridiskajās un finansiālajās jomās),
 • politikas virzienu izstrāde atbilstoši integritātes, objektivitātes, pārredzamības principiem, balstoties uz ētisku rīcību un augsti zinātnisku kvalitāti, vienlaikus saglabājot uzticamību sadarbībā ar ieinteresētajām personām,
 • efektīva saziņa un sabiedrības informēšana par iestādes zinātnisko darbu,
 • nepieciešamās atbilstības nodrošināšana starp: riska novērtēšanas, riska pārvaldības un riska ziņošanas funkcijām;

2) ka viņiem ir vismaz piecu gadu darba pieredze pārtikas un barības nekaitīguma jomā vai citā nozarē, kas radniecīga iestādes pamatuzdevumiem, it īpaši attiecībā uz dzīvnieku veselību un labturību, vides aizsardzību, augu veselību un uzturu;

3) ka viņi spēj strādāt daudzvalodīgā, multikulturālā un multidisciplinārā vidē;

4) ka viņi uzņemas saistības rīkoties neatkarīgi – no viņiem gaida visaugstāko ētikas standartu ievērošanu, godīgu, neatkarīgu, objektīvu un diskrētu rīcību, ko neie­tekmē savtīgas intereses, un izvairīšanos no situācijām, kas var radīt personīgo interešu konfliktu.

 

Pretendentu izvērtēšanā, kur salīdzinās viņu sasniegumus un ņems vērā viņu apņemšanos rīkoties neatkarīgi, tiks izman­toti šādi kritēriji:

 • zinātība un spēja sniegt efektīvu ieguldījumu vienā vai vairākās iepriekš minētajās kompetences jomās,
 • zinātība pārtikas un barības nekaitīguma jomā vai citās nozarēs, kas saistītas ar iestādes pamatuzdevumiem,
 • spēja strādāt vidē, kam raksturīga daudzvalodība, multikulturālisms un multidisciplinaritāte.

 

Atlasīto pretendentu sarakstu analizēs saistībā ar šādām valdes sastāva prasībām:

 • līdzsvarota valdes locekļu kolektīvā zinātība,
 • pēc iespējas plašāka ģeogrāfiskā izplatība, kuras pamatā ir dažādu izcelsmes valstu valdes locekļu rotācija

 

Pieteikumu iesniegšanas galīgais termiņš ir 2019. gada 19. jūlijs plkst. 12.00 dienā pēc Briseles laika.

 

Pašreizējais valdes sastāvs ir publicēts EFSA tīmekļa vietnē.

 

 

Plašāka informācija, prasības kandidātiem pieejama Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Pieteikuma dokumentāciju var lejuplādēt: Call for expressions of interest for the position of member of EFSA's Management Board