logo logo logo  

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno koordinatoru Somijas Vides institūtu (Finnish Environment Institute) un 7 partneriem no Somijas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas laikā no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. martam īstenoja 1. posmu BONUS EEIG pētniecības projektā “Blue growth boundaries in novel Baltic food webs/Zilās izaugsmes iespējas Baltijas jūras mainīgajās barības ķēdēs” (BONUS BLUEWEBS).

Projekta 1. posma (01.04.2017.-31.03.2018.) ietvaros galvenie veiktie darbi:

• Sagatavotas datu rindas par fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa, bentisko un pelaģisko zivju skaita un biomasas izmaiņām Rīgas līcī. Papildus sagatavota informācija par Rīgas līča ūdensputnu skaita sezonālo novērtējumu. Izveidotās datu rindas ir iekļautas vairākās projekta aktivitātēs.

• Sadarbībā ar projekta partneriem no Somijas (Åbo Akademi University) uzsākta sagatavoto datu rindu analīze, lai novērtētu strukturālās un funkcionālās izmaiņas Rīgas līča barības ķēdē.

• Izmantojot sagatavotās datu rindas par Rīgas līča barības ķēdes organismu daudzuma izmaiņām, uzsākta barības ķēdes ECOPATH/ECOSIM modeļa izveide un darbības pārbaude. Barības ķēdes organismu barošanās ekoloģijas raksturošanai veikta literatūras analīze. Svešzemju sugas apaļā jūrasgrunduļa barošanās ekoloģijas raksturošanai uzsākta kuņģu satura ievākšana Rīgas līcī. 

• BLUEWEBS projektā iesaistītie BIOR pārstāvji Ivars Putnis un Jānis Gruduls piedalījās divās projekta darba grupas sanāksmēs, kas notika Stokholmā, Zviedrijā 2017. gada 23.-27. oktobrī un 2018. gada 5.-9. martā. Šo sanāksmju laikā projekta dalībnieki tikās klātienē, lai veiktu barības ķēžu modelēšanu dažādos Baltijas jūras apakšbaseinos. BIOR pētnieki prezentēja informāciju par Rīgas līča ekosistēmu, pieejamajām datu rindām un citiem ar barības ķēdes modelēšanu saistītiem jautājumiem. Apkopojot nepieciešamos ieejas datus, izveidota barības ķēdes modeļa sākuma struktūra (ECOPATH), iekļaujot 25 funkcionālās grupas. Veikta izveidotā ECOPATH modeļa parametrizācija un datu rindu sagatavošana ECOSIM simulācijām. Ar izveidoto modeli uzsākta Rīgas līča barības ķēdes simulācija periodam no 2004.-2014. gadam. Projekta gaitā ar Rīgas līča barības ķēdes modeli plānots veikt barības ķēžu strukturālo un funkcionālo analīzi, modelējot barības ķēdes iespējamās izmaiņas dažādu scenāriju - klimata pārmaiņu, invazīvo sugu pieauguma un zvejas intensitātes ietekmē.

• Uzsākta mencu otolītu materiāla sagatavošana stabilā oglekļa un slāpekļa izotopu analīzei. No institūta BIOR mencu otolītu arhīva atlasīti veseli nelauzti otolīti, kas ievākti 1969.-1970. un 1980.-1983. gada pavasarī un rudenī Baltijas jūras 26. un 28. zvejas apakšrajonā no mencu traļu zvejas. Kopā sagatavoti 300 otolīti no dažādām mencu garuma grupām. Katram otolītam pievienota informācija par mencas noķeršanas laiku un vietu, kā arī bioloģiskā informācija (zivs garums centimetros, masa gramos, dzimums un gonādu attīstības stadija). Sadarbībā ar projekta partneriem no Vācijas (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) sagatavotajiem otolītiem plānots veikt stabilo izotopu analīzi, lai pēc slāpekļa izotopu attiecības novērtētu mencu pozīciju barības tīklā, savukārt pēc oglekļa izotopu attiecības identificētu barības ķēdes primārās produkcijas avotus.

• Nodrošināta nepieciešamā kontaktinformācija Baltijas jūras ieinteresēto pušu datu bāzes izveidei. Iekļauti Latvijas pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, HELCOM, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR, Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā, Biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija". Izveidotais saraksts vēl tiks papildināts. Sadarbībā ar projekta partneriem no Vācijas (University of Hamburg) plānots veikt intervijas ieinteresēto pušu grupām, lai novērtētu individuālo priekšstatu par lokālo barības ķēžu uzbūvi un funkcionēšanu. Iegūtos rezultātus paredzēts iekļaut ieinteresēto pušu un interešu grupu sociālajā analīzē. 

• Laika posmā no 2017. gada 29. - 31. maijam Rīgā BIOR institūtā tika organizēta BLUEWEBS projekta sadarbības partneru sanāksme. Sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki no Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Polijas un Latvijas. Sanāksmes laikā tika diskutēti ar projekta īstenošanu saistīti jautājumi un precizēti partneru pienākumi projektā.

• BLUEWEBS projektā iesaistītie BIOR pārstāvji Ivars Putnis un Georgs Korņilovs piedalījās projekta sanāksmē, kas notika Stokholmā, Zviedrijā 2017. gada 14.-16. novembrī. Sanāksmes laikā tikās projektā iesaistīto valstu galvenie izpildītāji un apakšprojektu vadītāji, lai klātienē iepazīstinātu ar projekta izpildes gaitu un diskutētu par turpmāk veicamajiem darbiem un to izpildes termiņiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbībai starp atsevišķiem apakšprojektiem. Sanāksmē diskutēti arī jautājumi par apmācību programmas plāna izstrādi. Pasākumā piedalījās arī projekta uzraudzības grupas pārstāvji.

• Par veiktajiem pētījumiem BLUEWEBS projektā INSPIRE projekta noslēguma simpozijam 2017. gada 17.-19. oktobrī Tallinā, Igaunijā ar BIOR pētnieka līdzdalību sagatavota prezentācija: 

Uusitalo L., Tomczak M., Müller‐Karulis B., Trifonova N., Putnis I., Tucker A. Hidden variables in a Dynamic Bayesian Network identify ecosystem level change.

• Projektā iesaistītie BIOR pārstāvji 2018. gada 30. janvārī piedalījās Latvijas Universitātes 76. zinātniskajā konferencē “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība” ar prezentāciju:

Putnis I., Gruduls J., Strāķe S. Rīgas līča barības ķēdes analīze: izaicinājumi un iespējas.

• Ar BIOR pētnieka līdzdalību sagatavota un publicēta zinātniskā publikācija:

Uusitalo, L., Tomczak, M.T., Müller-Karulis, B., Putnis, I., Trifonova, N., Tucker, A. 2018. Hidden variables in a Dynamic Bayesian Network identify ecosystem level change. Ecological Informatics. 45, 9-15.

https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2018.03.003

Projekta kopējās izmaksas ir 2,8 miljoni EUR, institūta BIOR daļa ir 148 431 EUR, kur 50% finansē Eiropas Komisija un 50% ir Latvijas valsts budžeta dotācija.

Projekts tiks īstenots trīs posmos laikā no 01.04.2017 līdz 31.03.2020.

 

Projekta aktualitātēm var sekot līdzi:

https://www.facebook.com/BONUSBluewebs/

https://twitter.com/bonusbluewebs

 

Publikācija sagatavota 06.04.2018.