logo

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno koordinatoru Somijas Vides institūtu (Finnish Environment Institute) un 7 partneriem no Somijas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas turpina īstenot 2. posmu (01.04.2018.-31.03.2019.) BONUS EEIG pētniecības projektā “Blue growth boundaries in novel Baltic food webs/Zilās izaugsmes iespējas Baltijas jūras mainīgajās barības ķēdēs” (BONUS BLUEWEBS).

Projekta 2. posma ietvaros galvenie veiktie darbi:

  • Papildinātas sagatavotās datu rindas par fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa, bentisko un pelaģisko zivju skaita un biomasas izmaiņām Rīgas līcī. Izveidotās datu rindas ir iekļautas vairākās projekta aktivitātēs.
  • Sadarbībā ar projekta partneriem no Somijas (Åbo Akademi University) uzsākta sagatavoto datu rindu analīze, lai novērtētu strukturālās un funkcionālās izmaiņas Rīgas līča barības ķēdē. Ar BIOR pētnieku līdzdalību tiek gatavota zinātniskā publikācija: “A multi-trophic trait-based approach reveals ecosystem-wide restructuration as a response to climate and local dynamics”.
  • Turpināta Rīgas līča barības ķēdes ECOPATH/ECOSIM modeļa izveide un kalibrācija. Projekta gaitā ar Rīgas līča barības ķēdes modeli plānots veikt barības ķēžu strukturālo un funkcionālo analīzi, modelējot barības ķēdes iespējamās izmaiņas dažādu scenāriju - klimata pārmaiņu, invazīvo sugu pieauguma un zvejas intensitātes ietekmē. Svešzemju sugas apaļā jūrasgrunduļa barošanās ekoloģijas raksturošanai turpināta kuņģu satura ievākšana Rīgas līcī.
  • BLUEWEBS projektā iesaistītie BIOR pārstāvji Georgs Korņilovs un Jānis Gruduls piedalījās projekta sanāksmē, kas notika Tartu, Igaunijā 2018. gada 16.-20. aprīlī. Projekta sanāksme notika kopīgi ar ICES Baltijas jūras integrētā novērtējuma darba grupu. Sanāksmes laikā apakšprojektu vadītāji atskaitījās par padarīto darbu, kā arī tika plānoti turpmāk veicamie darbi.
  • Turpināta mencu otolītu materiāla sagatavošana stabilā oglekļa un slāpekļa izotopu analīzei. Sadarbībā ar projekta partneriem no Vācijas (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) sagatavotajiem otolītiem plānots veikt stabilo izotopu analīzi, lai pēc slāpekļa izotopu attiecības novērtētu mencu pozīciju barības tīklā, savukārt pēc oglekļa izotopu attiecības identificētu barības ķēdes primārās produkcijas avotus.

Projekta kopējās izmaksas ir 2,8 miljoni EUR, institūta BIOR daļa ir 148 431 EUR, kur 50% finansē Eiropas Komisija un 50% ir Latvijas valsts budžeta dotācija.

Projekts tiks īstenots trīs posmos laikā no 01.04.2017 līdz 31.03.2020.

Projekta aktualitātēm var sekot līdzi:

https://www.facebook.com/BONUSBluewebs/

https://twitter.com/bonusbluewebs

 

Publikācija sagatavota 05.10.2018.