bonus

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno Koordinatoru - Tartu Universitātes Igaunijas Jūras institūtu (University of Tartu, Estonian Marine Institute) un citiem 11 sadarbības partnieriem no Dānijas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas un Somijas - īsteno BONUS EEIG pētniecības projektu „Telpisku procesu integrācija ekosistēmas modeļos zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai” (INSPIRE). 

2014. gada maija mēnesī tika veikta kopīgā Latvijas-Igaunijas hidroakustiskā uzskaite Baltijas jūras apakšrajonos. Zinātniskā uzskaite veikta uz regulārās maija hidroakustiskās uzskaites pamata, kuru ZI „BIOR” ikgadēji veic Latvijas ekonomiskajā zonā Baltijas jūras 26. un 28.apakšrajonā. 2014.gadā šī uzskaite tika papildināta ar pētījumiem Igaunijas ekonomiskajā zonā 29.apakšrajonā un 32.apakšrajona rietumu daļā. Uzskaite veikta sadarbībā ar INSPIRE projekta partneri Tartu Universitātes Igaunijas Jūras institūtu (UT EMI). Visā pētījumu areālā tika veikti standarta hidroakustiskie pētījumi, kas iekļāva akustiskos ierakstus 925 jūras jūdžu garā maršrutā un 31 tralējumu ar pelaģisko trali. No traļa lomiem garuma mērījumi tika veikti 6284 brētliņām, 4692 reņģēm un 642 citām zivju sugām. Tika ievākti otolīti vecuma noteikšanai no 2832 brētliņām un 2136. Visā pētījumu areālā tika ievākti 90 ihtioplanktona paraugi, veicot vertikālus un augšējā ūdens slānī horizontālus tralējumus. Pirmā paraugu apstrāde norāda, ka brētliņa visaktīvāk nārstojusi Gotlandes ieplakas rajonā - 26. un 28.apakšrajonā. Brētliņas ikru un kāpuru skaits būtiski samazinājās virzienā uz ziemeļiem. Uzskaites laikā Latvijas un Igaunijas zonās ar Džedī tīklu tika ievākti 45 zooplanktona paraugi, kas tiks analizēti abos institūtos.
Jūnija mēnesī tajā pašā areālā tika turpināta ihtioplanktona uzskaite, papildus ievācot ihtioplanktona paraugus Somu jūras līča rietumu daļā. Uzskaite veikta sadarbībā ar INSPIRE projekta partneri Tartu Universitātes Igaunijas Jūras institūtu (UT EMI). Kopumā ar IKZ tīklu ievākti 127 ihtioplanktona paraugi, veicot vertikālus un augšējā ūdens slānī horizontālus tralējumus. Brētliņas ikru un kāpuru izplatība bija līdzīga maija uzskaitei - visvairāk to bija Latvijas ekoniomiskajā zonā, skaitam samazinoties areāla ziemeļdaļā 29.un 32.apakšrajonā. 
Uzskaites laikā tika ievākti 39 zooplanktona paraugi, kas tika izpētīti abās institūcijās.
Ihtioplanktona uzskaites veikšanas mērķi: 

  • noskaidrot svarīgākos brētliņas nārsta rajonus Baltijas jūras ziemeļaustrumu daļā; 
  • noskaidrot dažādu Baltijas jūras rajonu (Baltijas jūras centrālā austrumu un ziemeļaustrumu daļa, Somu jūras līča rietumu daļa) lomu brētliņas atražošanā; 
  • salīdzināt brētliņas kāpuru augšanas tempu (no brētliņas kāpuru otolītiem), nobarotību (bioķīmiskās analīzes) un brētliņas ikru un to izdzīvošanu dažādos Baltijas jūras rajonos. 

Uzskaišu metodika tika saskaņota INSPIRE projekta ievada sanāksmē 2014.gada februārī. 
Eksperimentālā hidroakustiskā uzskaite jūnijā Baltijas jūrās 28.apakšrajonā tika veikta, lai uzlabotu uzskaišu veikšanas metodiku. Hidroakustisko uzskaišu rezultātus izmanto brētliņas un reņģes krājumu novērtējumu kalibrēšanai. Uzskaites galvenie mērķi:

  • noskaidrot, kā reņģes un brētliņas proporcijas paraugos ietekmē tralēšanas slānis un diennakts laiks.
  • ievākt materiālu par brētliņas vertikālo izplatību atkarībā no diennakts laika, brētliņas vecuma un nobriešanas stadijas. 

Sakarā ar zemo pelaģisko zivju koncentrāciju jūnijā tika nolemts, ka 2015.gadā eksperimentālā hiodroakustiskā uzskaite tiks veikta septembrī. 
2014. gadā no 12. līdz 16. maijam Pāvilostas piekrastē tika veikta mencu mazuļu un plekstu zinātniskā uzskaite ar grunts tīkliem un mērķi- vienlaicīgi visās projekta dalībvalstīs, pielietojot vienotu metodiku, novērtēt mencu mazuļu un pieaugušo plekstu izplatību. Kopumā uzskaitē konstatētas 14 zivju sugas. Biežāk sastopamas bija plekstes, reņģes, apaļais jūrasgrundulis, mencas un brētliņas. Kopumā izanalizētas 52 mencas un 162 plekstes. Zinātniskā uzskaitē paredzētais darba apjoms ir izpildīts un nākošā uzskaite ir paredzēta 2014. gada novembrī - decembrī.
No jūlija vidus līdz septembrim Latvijā, Zviedrijā, Igaunijā, Somijā un Vācijā tika veikta plekstu mazuļu (šāgadeņu) uzskaite piekrastes seklūdens zonā ar mērķi - noteikt dziļumā un piekrastē nārstojošo plekstu mazuļu iespējamās uzturēšanās vietas Baltijas jūras piekrastē. Latvijas piekrastē projekta ietvaros tika ņemti paraugi trīs uzskaites stacijās - Kolkas piekrastē, Pāvilostas piekrastē un Papes piekrastē. Veicot zinātnisko uzskaiti, piefiksēts arī pārējo zivju sugu skaits un svars. Bez plekstēm, uzskaitēs bieži bija sastopamas arī salakas, jūrasgrunduļi, tūbītes, nigliņi, vīķes, akmeņplekstes.
Projekta īstenošanas laiks no 2014.gada 1. februāra līdz 2018.gada 31.janvārim. 
ZI „BIOR” projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 372 000 EUR, no tām Latvijas valsts dotācija ir 186 000 EUR, BONUS EEIG nodrošina 186 000 EUR. Projekts tiek īstenots četros posmos.