bonus

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno Koordinatoru - Tartu Universitātes Igaunijas jūras lietu institūtu (University of Tartu, Estonian marine Institute) un citiem 11 sadarbības partnieriem no Dānijas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas un Somijas –  laikā no 2015.gada 1.februāra līdz 2016.gada 31.janvārim īstenos 2.posmu BONUS EEIG pētniecības projektā „Telpisku procesu integrācija ekosistēmas modeļos zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai” (INSPIRE). 

Projekta 2.posma darba uzdevumi: 

  • Pētniecisko uzskaišu veikšana Baltijas jūrā 2015.gadā un vēsturisko zinātnisko reisu un rūpnieciskās zvejas datu apkopošana un sagatavošana mencas un brētliņas izplatības analīzei;
  • Mencas un brētliņas izplatības karšu uzveide, izmantojot vēsturiskos zinātnisko reisu un rūpnieciskās zvejas datus;
  • Dienas augšanas zonu noteikšana plekstes mazuļiem. Dažādu baltijas jūras rajonu nozīmes novērtēšana brētliņas atražošanā pēc ihtioplanktona uzskaišu rezultātiem;
  • Turpināt datu sagatavošanu atsevišķas brētliņu un reņģes krājumu vienību novērtējumam Baltijas jūras centrālajā daļā. Turpināt pētniecības darbus plekstes populācijas un krājumu vienību izšķiršanai;
  • Projekta rezultātu izmantošana zvejas regulēšanā un Eiropas Komisijas zivju krājumu daudzgadu pārvaldības plāna izstrādē un apspriešanā;
  • Pētījumu prezentēšana un analīze ICES darba grupā un ICES ikgadējā zinātniskajā konferencē un viena BIOR doktoranta piedalīšanās BONUS projektu vasaras skolā.


ZI BIOR projekta īstenošanas 2.posma izmaksas plānotas 157 096 EUR apmērā, no tām Latvijas valsts dotācija ir 78 548 EUR, BONUS EEIG nodrošina 78 548 EUR. Projekts tiek īstenots četros posmos. 

Publikācija sagatavota 2015.gada 22.maijā.