promiva

zm

 

 

  

2014. gada 24. novembrī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR notika ikgadējā koordinācijas sanāksme saistībā ar individuālā projekta ”Ilgtspējīgas zivju un vēžu resersu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (Nr.LV0045 PROMIWA)” rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu.

Sanāksmē piedalījās Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš un Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks Jānis Lagūns, Starptautisko lietu nodaļas vecākā referente Agnese Mētra, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR direktors Aivars Bērziņš, Lavijas Vēžu un zivju asociācijas Valdes priekšsēdētājs Augusts Ārens, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes docente Maija Balode, institūta BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Georgs Korņilovs, Iekšējo ūdeņu nodaļas vadītājs Jānis Birzaks, Informācijas un datu nodaļas vadītājs Aleksandrs Kozlovskis, institūta BIOR Projektu vadības nodaļas pārstāves Vineta Raituma un Dace Mieriņa.

Sanāksmē tika ziņots par projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu, vēžu un zivju monitoringu izvēlētos moduļezeros saskaņā ar novērtēšanas metodoloģiju, par Latvijas Universitātes aktivitātēm saistībā ar akvakultūras moduļu iekļaušanu akreditēto augstākās izglītības programmu struktūrā, par progresu projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā saistībā ar informācijas sistēmu LIAIS.