esezf lad 

bior

Apstiprināts projekts „Baltijas jūras lašu novērtējums Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam īstenošanai”

Zemkopības ministrija un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” 2012.gada 12.jūlijā Eiropas Zivsaimniecības fonda ietvaros noslēdza līgumu Nr.2012/96 par novērtējuma veikšanu „Baltijas jūras lašu novērtējums Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam īstenošanai”

Novērtējuma mērķis ir veicināt Latvijā ražoto pārtikas produktu, tai skaitā zivju pārstrādes produktu, konkurētspēju vietējos un ārējos tirgos, kā arī efektīvāk plānot atbalsta pasākumus un to saņemšanas nosacījumus pārtikas nozares pievienotās vērtības paaugstināšanai.

Kopējā līguma summa ir 37 890,00 LVL. Novērtējums tiek apmaksāts no EZF Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam prioritārā virziena ”Tehniskā palīdzība” līdzekļiem.

Novērtējumu plānots realizēt trijos posmos līdz 2014. gada 15.decembrim. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests