ezf zm lad

Īstenots  Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” iesniegtais un apstiprinātais projekta pieteikums „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas "Tome" filiāles "Pelči" tūrisma pakalpojuma attīstība”(Nr.14-02-ZL08-Z401201-000001).  
Īstenojot projektu tika sasniegts projekta mērķis - pilnveidot zivju audzētavas "Tome" filiāles "Pelči"  pieejamību  cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem kā pievilcīgu zivsaimniecības tūrisma objektu.

Projekta laikā tika iegādāta traktortehnika Walker MB23i ar aprīkojumu (sniega tīrīšanai/pūšanai un zāles pļaušanai koptām/nekoptām platībām) pievilcīgas un labi pieejamas teritorijas sakopšanas un uzturēšanas darbiem z/a „Avotienēs” Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā.

trakt2

Projekta atbalsta intensitāte ir 100% un publiskais finansējums 12 650 EUR apmērā.

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Informācija sagatavota: 29.04.2015.