esezf zm LAD bior

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ietvaros iesniegto Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta pieteikumu „Braslas ūdenskrātuves līmeņa regulācijas aizsprosta konstrukciju vienkāršotā rekonstrukcija”. 

Projekta mērķis – veikt Braslas ūdenskrātuves līmeņa regulācijas aizsprosta konstrukciju vienkāršoto rekonstrukciju, nodrošinot drošu zivju audzētavas Brasla darbību un stabilu ūdensapgādi. Projekta laikā tiks atjaunotas aizsprosta ūdens pārgāznes pēcjosla un ūdens pārgāznes atbalstsienas, slūžu starpbalsts, slūžu pārgāznes daļa un tilts pār slūžām. 

Īstenojot projektu, ieguvēji būs lejpus aizsprosta esošo teritoriju iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri veic saimniecisko darbību minētajā teritorijā, jo tiks novērsti teritorijas applūšanas draudi. Būs iespēja turpināt un paplašināt esošās zivju audzētavas darbību, kas, savukārt, sekmēs turpmāku zivju resursu krājumu papildināšanu dabiskajās ūdenstilpēs.
Projektu plānots realizēt 2012. gada laikā. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 95 098,12 LVL, tai skaitā 75% Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansējums. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.