es ezf

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" īstenotā Eiropas Zivsaimniecības fonda projekta Nr.14-04-Z30100-000006 „Zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas „Tome”, tās filiāļu un zivju audzēšanas iekārtu modernizācijas 2.kārta” ietvaros ir pabeigti zivju audzētavas „Tome” Ķeguma zivju audzēšanas ceha vienkāršotās rekonstrukcijas darbi. Projekta mērķis ir veicināt profesionālas un integrētas akvakultūras nozares attīstību Latvijā, saglabājot zivju audzētavu infrastruktūru un zivju audzēšanas iekārtas.
Darbu rezultātā ir nosiltinātas 1657m² plašā zivju audzēšanas angāra sienas, novēršot  zivju baseinu un ūdens padeves cauruļu aizsalšana ziemas periodā, kā arī pārlieku lielā ūdens uzsilšanu vasaras mēnešos, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus zivju mazuļu izturēšanai. Normalizējot gaisa temperatūru zivju audzēšanas cehā viennozīmīgi tiek uzlaboti arī darba apstākļi zivju audzētavas darbiniekiem.

tome

Ķeguma zivju audzēšanas ceha vienkāršotās rekonstrukcijas apstiprinātās attiecināmās izmaksas 41 091,15 EUR apmērā.

Projekts tiek īstenots ar EZF atbalstu, zivsaimniecības pasākuma „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ietvaros. 

Informācija sagatavota 31.08.2015.