l l

Tiek uzsākts integrētais Life programmas projekts Latvijā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”

 

No 2020.gada 1.janvāra uzsākts Life projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (”Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status”) LIFE GoodWater IP Nr. LIFE18 IPE/LV/000014. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Vides ģeoloģijas un metereoloģijas centrs (LVĢMC) un pieteikums tapis sadarbībā ar 18 partneriem.

Projekta LIFE GoodWater IP vispārīgais mērķis ir uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

Projekta īpašie mērķi:

 • Samazināt sadzīves notekūdeņu radīto piesārņojumu un barības vielu slodzi, ko rada notekūdeņu novadīšana un uzkrāšanās riska ūdens objektos;
 • samazināt barības vielu un citu piesārņotāju daudzumu no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, it īpaši ziemas periodā, īpašu uzmanību pievēršot fosfora ieplūdes samazināšanai;
 • samazināt vai mazināt hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz riska ūdens objektiem, ieskaitot tās, ko rada zemes meliorācijas sistēmu atjaunošana un rekonstrukcija;
 • uzlabot upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un tās ieviešanas mehānismus;
 • paaugstināt dažādu ieinteresēto pušu informētību un veicināt viņu iesaistīšanos UBAP ieviešanā;
 • sniegt atbalstu kompetentajām iestādēm attiecīgo normatīvo aktu un dokumentu uzlabošanā.

LIFE GoodWater IP pievērsīsies 164 riska ŪO (89 upes un to posmi un 75 ezeri) Latvijā. Projekta laikā paredzēts sasniegt labu stāvokli 5% (9) šā brīža riska virszemes ūdens objektos. Paredzams, ka ilgtermiņā, kā netiešs projekta rezultāts, labs stāvoklis varētu tikt sasniegts līdz 50 ūdensobjektos (30%), kuros vērojamas līdzīgas slodzes un citas kopīgas ietekmes.

Projekta partneri:

 • LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
 • LR Zemkopības ministrija (ZM)
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Silava» (SILAVA)
 • Latvijas Universitāte (LU)
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» (BIOR)
 • SIA «Procesu analīzes un izpētes centrs» (PAIC)
 • Engures novada dome (ECC)
 • SIA «Jelgavas novada KU» (JMUC)
 • VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» (ZMNI)
 • A/S «Latvijas valsts meži» (LVM)
 • Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA)
 • Zemnieku saeima (ZSA)
 • Pasaules dabas fonds (PDF Latvija)
 • Latvijas dabas fonds (LDF)
 • Biedrība «Baltijas krasti» (BK)
 • Baltijas vides forums -Latvija (BEF -LV)
 • SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» (LLKC)

 

Projekta īstenošanas laiks 8 gadi (01.01.2020.-31.12.2027).

Institūta “BIOR” kopējais finansējums ir 1 005 408 EUR, t.sk., Eiropas Komisijas finansējums 603 245 EUR, valsts līdzfinansējums 301 622 EUR un BIOR līdzfinansējums 100 541 EUR.