ĢMO Zinātniskā ekspertu komisija 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir izveidojis Ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) zinātnisko ekspertu komisiju. Tā izveidota, lai nodrošinātu Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā un citos normatīvajos aktos institūtam "BIOR" noteikto pienākumu izpildi. Saskaņā ar likumu zinātniskajam institūtam "BIOR" jāizsniedz atļaujas ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotai izmantošanai. 
Institūcijām, kas vēlas savā darbībā izmantot ģenētiski modificētus mikroorganismus, ir jāiesniedz institūtam "BIOR" iesniegums un zinātniski pamatots riska novērtējums par šo organismu nekaitīgumu. Dokumentus izskatīs un izvērtēs zinātniskā ekspertu komisija, kas iesniegs institūtam "BIOR" zinātniski pamatotu atzinumu, uz kā balstoties, institūts lems  par atļaujas izsniegšanu.
Zinātniskā institūta "BIOR" izveidotās zinātniskās ekspertu komisijas sastāvā ir 13 zinātniskie eksperti, kurus pēc institūta "BIOR" uzaicinājuma nominēja zinātniskās institūcijas, kur tiek nodarbināti prasībām atbilstoši eksperti. Ekspertiem ir jābūt ar zinātnisko grādu bioloģijā, medicīnā, veterinārmedicīnā, lauksaimniecības zinātnē, inženierzinātnēs, mežzinātnē, vides zinātnē vai citā līdzīgā jomā, jābūt zināšanām biodrošības jomā, kā arī publikācijām, kas pēdējo piecu gadu laikā iekļautas starptautiski pieejamās zinātniskajās datu bāzēs SCOPUS, Web of Science.
Rīkojums par ĢMO Zinātniskās ekspertu komisijas izveidi

Nolikums

Sēde Nr. 1

Sēde Nr. 2

Kontakti

Elīna Ciekure

ĢMO Zinātniskās ekspertu komisijas sekretāre
Tālrunis: +371 67620671
E-pasts: elina.ciekure@bior.lv

Sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs:
 
Nils Rostoks – Dr. biol., Bioloģijas fakultātes dekāns asociētais profesors, Eiropas Pārtikas Nekaitīguma Iestādes ĢMO Paneļa loceklis.
 
Komisijas locekļi:
Ainārs Bajinskis – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte
Andris Dišlers – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Andris Kazāks – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Andris Zeltiņš – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Arta Kronberga – Dr.agr., Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) Priekuļu pētniecības centrs
Edvīns Miklaševičs – Dr. biol., Rīgas Stradiņa Universitāte, Onkoloģijas institūts
Elīna Makarova – Dr.pharm., Organiskās Sintēzes Institūts
Īzaks Rašals – Dr. habil. biol., Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrība
Jānis Liepiņš – Dr. biol., LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Lelde Grantiņa-Ieviņa – Dr. biol., Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Līga Plakane – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte
Una Riekstiņa – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte

 

ĢMO ierobežotas izmantošanas atļauju reģistrs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir atbildīgs par publiski pieejamas valsts informācijas sistēmas — ģenētiski modificēto organismu aprites reģistra — izveidošanu un darbību. Ģenētiski modificēto organismu aprites reģistrā iekļauta šāda informācija:
1.    zinātniskās institūcijas nosaukums, kas paziņojusi par ierobežotu izmantošanu vai saņēmusi atļauju ierobežotai izmantošanai;
2.    atļautās ierobežotas izmantošanas darbības drošības klase;
3.    atļautās vai izskatīšanas procesā esošās ierobežotas izmantošanas darbības riska novērtējuma kopsavilkums vai ziņojuma kopija;
4.    atļautās ierobežotās izmantošanas darbības mērķis un izsniegtās atļaujas derīguma termiņš;
5.    ārkārtas pasākumu plāns, ja tāds nepieciešams paredzētajai ierobežotai izmantošanai;
6.    to teritoriju īpašnieku, kuri varētu tikt apdraudēti ierobežotas izmantošanas ārkārtas gadījumā, saraksts.
 

Papildu informācija un likumdošana

Eiropas Savienības Likumdošana saistībā ar ĢMO
LR Ģenētiski modificēto organismu aprites likums 
Ministru kabineta noteikumi Nr.784  Ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotas izmantošanas, kā arī atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtība
Informācija par ĢMO Eiropas Komisijas mājaslapā 
Informācija par ĢMO autorizēšanu  
Eiropas Komisijas atļautās ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrs 
Informācija par ĢMO Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes mājaslapā
Darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem (PVD reģistrs)