ĢMO Zinātniskā ekspertu komisija 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", kas likumdošanas noteiktajā kārtībā pilda nacionālās kompetentās organizācijas funkcijas ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā ir izveidojis zinātnisko ekspertu komisijas, kas sniedz institūtam zinātniski pamatotu viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) drošību un nekaitīgumu, un jautājumos, kas saistīti ar ĢMO apriti Latvijā un Eiropas Savienībā. Ekspertu komisijas izveidotas, lai nodrošinātu Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā un citos normatīvajos aktos institūtam "BIOR" noteikto pienākumu izpildi. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem institūts “BIOR”:

  1. izsniedz atļaujas ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai un izplatīšanai vidē izmēģinājumiem un izplatīšanai tirgū;
  2. groza vai anulē atļauju ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, kā arī izplatīšanai vidē izmēģinājumiem un tirgū, ja pastāv draudi, ka attiecīgais ģenētiski modificētais organisms var nodarīt kaitējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi;
  3. izskata un sagatavo viedokli par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Eiropas Zāļu aģentūras un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju atzinumiem par ģenētiski modificēto organismu apzinātas izplatīšanas riska novērtējumiem.

ĢMO ierobežotas izmantošanas zinātnisko ekspertu komisija

ĢMO zinātniskās riska novērtēšanas zinātnisko ekspertu komisija

ĢMO ierobežotas izmantošanas atļauju reģistrs

 

Kontakti

Elīna Ciekure

ĢMO Zinātnisko ekspertu komisiju sekretāre
Tālrunis: +371 67620671
E-pasts: elina.ciekure@bior.lv

 

Papildu informācija un likumdošana

Eiropas Savienības Likumdošana saistībā ar ĢMO
LR Ģenētiski modificēto organismu aprites likums 
Ministru kabineta noteikumi Nr.784  Ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotas izmantošanas, kā arī atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtība
Informācija par ĢMO Eiropas Komisijas mājaslapā 
Informācija par ĢMO autorizēšanu  
Eiropas Komisijas atļautās ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrs 
Informācija par ĢMO Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes mājaslapā
Darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem (PVD reģistrs)