Zivju resursu pētniecības departamenta galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas Nacionālā zivsaimniecības un akvakultūras datu vākšanas Darba plāna īstenošanu, veicot zivju resursu zinātnisko novērtējumu, t.sk. organizējot un realizējot pelaģisko zivju hidroakustiskās un bentisko zivju traļu uzskaites; kā arī, ievācot, apkopojot, analizējot bioloģiskos un zvejas datus par starptautiski regulējamo zivju sugu nozvejām, par zvejniecības, zvejas produktu apstrādes un akvakultūras sektoru ekonomisko un sociālo stāvokli.

Latvijas Nacionālais zivsaimniecības un akvakultūras datu vākšanas Darba plāns 2017. - 2019. gadam sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu (EC) Nr. 1380/2013, Eiropas Komisijas lēmumu (2016/1251/EC) un Eiropas Komisijas lēmumu (2016/1701)

Atbilstošie ES normatīvie akti

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1701 (2016. gada 19. augusts), ar ko nosaka noteikumus par formātu, kādā jāiesniedz zvejniecības un akvakultūras datu vākšanas darba plāni.
 
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1251 (2016. gada 12. jūlijs), ar ko pieņem Savienības daudzgadu programmu par zvejniecības un akvakultūras datu vākšanu, pārvaldību un izmantošanu 2017.–2019. gada periodā.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku 

Komisijas Regula (EK) Nr. 665/2008 (2008. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.  199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku.

Padomes Regula (EK) Nr. 199/2008 (2008. gada 25. februāris) par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku.


Bioloģiska materiāla ievākšanas metodoloģija:

Mencu bioloģiskā materiāla ievākšana rūpniecisko reisu laikā

Plekstu bioloģiskā materiāla ievākšana rūpniecisko reisu laikā 

Vadlīnijas piekrastes zivju monitoringa veikšanai

Zvejas flotes, akvakultūras un zivju pārstrādes ekonomisko un sociālo datu vākšanas metodoloģija un definīcijas:
Plānošanas grupu ekonomiskajos jautājumos (Planning Group on Economic Issues PGECON) rekomendētās definīcijas un metodoloģija