Institūta zinātniskās darbības rezultāti tiek atspoguļoti pētnieku individuālajās vai kolektīvajās starptautiskās zinātniskajās publikācijās.

Institūta mērķis ir paaugstināt zinātniskās darbības kvalitāti. Viens no pasākumiem šajā jomā ir publicēt augstas kvalitātes zinātniskos rakstus tieši tādos žurnālos, kas iekļauti Thomson Reuters Web of Science vai Scopus citējamības datu bāzē. Šīs datubāzes iekļauj tikai izvērtētus žurnālus, kuri atbilst augstiem kvalitātes kritērijiem un sniedz ieguldījumu savā zinātnes jomā. Tas nodrošina to, ka Institūta publikācijas ir recenzētas, ir pieejamas citiem zinātniekiem visā pasaulē, kā arī atbilst noteiktiem kvalitātes un ētikas kritērijiem, kurus autoriem izvirza zinātniskie žurnāli.

Kopš 2010. gada kopumā ir publicētas ap 100 augstas kvalitātes Institūta zinātnieku zinātniskās publikācijas, kas atrodamas Thomson Reuters Web of Science vai Scopus datu bāzē. Institūta pētnieku publikāciju ietekmes faktors periodā kopš 2007. gada vidēji pārsniedz 2.

Papildus Thomson Reuters Web of Science vai Scopus datu bāzēs iekļautajiem rakstiem Institūta pētnieki sagatavo arī citus rakstus.
 

 

Pētījumu nozare Publikāciju skaits
Institūta pētnieku publicētie zinātniskie raksti Web of Science vai Scopus datubāzēs 2010. – 2014. g. 103
Citi Institūta pētnieku publicētie zinātniskie raksti 2010. – 2014. g. 62

Nozīmīgs pētniecības un jaunās zinātnieku paaudzes sagatavošanas darbs notiek arī, izstrādājot vai vadot promocijas, maģistra vai bakalaura darbus:

 

Institūta darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi 2010. – 2014. g.
    Pētījumu nozare Promocijas, maģistra un bakalaura darbu skaits
Ķīmijas zinātnes 1
Vides zinātnes 0
Sabiedrības un vides veselība 3
Zivsaimniecība 5
Veterinārmedicīnas zinātnes 4
Kopā 13

 

Laika posmā no 2010. līdz 2015.gadam ir saņemti arī trīs patenti ķīmijas zinātņu nozarē.

Detalizētu informāciju par Institūta zinātnisko darbību, īstenotajiem projektiem un sadarbību var atrast Institūta ikgadējā publiskajā pārskatā.